THAI PRADIT MOTORS

การเปลี่ยนสายวาล์วบน LaSalle Bristol RV Waste Valve

การเปลี่ยนสายวาล์วบน LaSalle Bristol RV Waste Valve

ถอดน็อตล็อกออกจากส่วนประกอบตัวเรือนสายเคเบิลของ ป้อนสายเคเบิลผ่านโครงยึดหรือยึดเข้ากับผนังของแชสซี ป้อนน็อตล็อคกลับไปเหนือสายเคเบิล และยึดเข้ากับด้านหลังของตัวยึดหรือผนังให้แน่น เมื่อแถบสีแดงเข้าที่แล้ว ให้สอดตัวเรือนสายเคเบิลเข้าไปในรูทางเข้าของปลอกคอและสอดสายเข้าไปในตัวต่อ ขันสกรูชุดอัลเลนในข้อต่อและสกรูปลอกในปลอกให้แน่น ยึดสายเคเบิลทุกๆ 18 "ถึง 24" โดยใช้สายรัดซิปหรือคลิปหนีบกระดาษ เปิดวาล์ว ดึงแถบสีแดงออก และปิดวาล์วให้สนิท